Các thủ tục, bảng, view quan trọng trong Sql Server

Vấn đề:
Bài viết này sẽ trình bày một số phương pháp để liệt kê ra danh sách các database. Table, view, hàm, thủ tục, constraint, index… Chúng rất hữu ích khi chúng ta muốn biết thông tin về một đối tượng nào đó về database khi chúng ta viết các câu lệnh truy vấn.  Mặc dù chúng có thể xem thông qua cửa sổ Object Explorer, nhưng khi chúng ta sử dụng câu lệnh truy vấn những thông tin này, chúng có thể thêm các điều kiện lọc tùy ý một cách nhanh chóng để tìm ra thức chúng ta cần tìm.

Giải pháp:
Chúng ta sẽ tìm hiểu một số thao  tác làm thể sao để:
         Liệt kê danh sách database trong SQL server ở kết nối hiện tại
         Liệt kê danh sách bảng trong database.
         Liệt kê danh sách các thủ tục (Procedure)
         Liệt kê danh sách View
         Liệt kê danh sách Hàm
         Liệt kê danh sách Trigger
         Liệt kê danh sách Cột trong một bảng
         Lấy tổng số dòng trong một bảng
         Liệt kê danh sách Index
         Lấy khai báo của một View
         Liệt kê danh sách Check Constraint
         Tìm kiếm các bảng được sử dụng trong một Procedur

Đọc thêm »