Nối giá trị trong các dòng của một cột thành một chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy và ngược lại

Vấn đề: Trong nhiều tình huống làm việc với SQL, bạn muốn ghép giá trị trong một cột của table thành một chuỗi cách nhau bởi dấu phẩy cho mục đích nào đó, hoặc ngược lại.

Giải quyết: Chúng ta sẽ tạo bảng, insert một số dòng vào bảng, sau đó thực hiện theo yêu cầu đặt ra như trên.

Đọc thêm »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s