SQL Server: Sử dụng OPENXML trong SQL Server

Ứng dụng XML trong SQL khá đa dạng, trong bài này chúng ta sẽ giải quyết tình huống như sau:
Bạn viết một ứng dụng trên .Net, trên 1 form nào đó của bạn người dùng sẽ nhập một số thông tin, những thông tin đó sẽ được lưu vào một một hoặc nhiều table trên SQL Server (ví dụ: form "Hóa đơn bán hàng" dữ liệu sẽ lưu vào table Invoice và InvoiceDetail), giả sử như bạn muốn chuyển tất cả dữ liệu người dùng đã nhập vào form thành một chuỗi XML và gửi nó đến server, sau đó SQL Server sẽ đọc, bóc tách xử lý và update dữ liệu từ chuỗi XML này vào các table tương ứng trong database.
Đồng thời bạn muốn gói gọn các hành động insert, update và delete vào một stored procedure duy nhất để dễ quản lý mà không muốn viết riêng từng thủ tục cho từng hành động một vừa mất thời gian lại phức tạp trong việc bảo trì code.
Chưa nói đến lợi hại của kỹ thuật này, trước hết chúng ta hãy giải quyết bài toán trên bằng cách sử dụng hàm OPENXML trong SQL Server.

Đọc thêm »

4 thoughts on “SQL Server: Sử dụng OPENXML trong SQL Server

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s