SQLite cơ bản (phần 3): Xây dựng ứng dụng với C# và SQLite

Ở phần này cũng là phần cuối trong loạt bài về SQLite, tôi sẽ xây dựng một ứng dụng nhỏ nhằm demo việc sử dụng C# với SQLite. Chúng ta sẽ sử dụng thư viện System.Data.SQLite được cung cấp sẵn trên trang http://sqlite.org/download.html, bạn tìm đến mục Precompiled Binaries for .NET download về và cài đặt, chương trình sẽ tự động tích hợp vào phần Toolbox của Visual Studio. Tuy nhiên, ở đây sau khi cài đặt, bạn hãy tìm đến file System.Data.SQLite trong thư mục C:\Program Files\SQLite.NET\bin, copy file này vào thư mục project tạo bởi C#. Cách sử dụng thư viện này cực kỳ đơn giản nếu bạn đã làm quen với ADO.NET.

Đọc thêm »

2 thoughts on “SQLite cơ bản (phần 3): Xây dựng ứng dụng với C# và SQLite

  1. Chào bạn, nếu bạn đã làm quen với ADO.Net thì đoạn code trên hoàn toàn dễ hiểu, chỉ khác với khi sử dụng các thư viện để tạo các đối tượng dùng để kết nối SQL Server thì bây giờ bạn thay các thư viện đó đó bằng thư viện cho SQLite thôi. Mình cũng bổ sung vài đoạn giải thích vào bài viết nhưng không đáng kể, chủ yếu là bạn vẫn phải nắm vững ADO.NET.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s