SQLite: Kiến thức cơ bản (Phần 2)

Ở phần 1, tôi đã giới thiệu một số đặc điểm về mặt lý thuyết về SQLite, phần 2 chúng ta sẽ đi vào xây dựng một database thực tế trên SQLite3.

Ở bài này, tôi sử dụng phiên bản mới nhất của SQLite hiện nay, bạn dowload tại đây:

Đọc thêm »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s