Running total (tạm dịch Tổng lũy kế theo chiều dọc)

Running total là kỹ thuật tính toán tổng lũy kế theo chiều dọc của một table, như minh họa sau:

Ứng dụng của Running total rất phổ biến, như tính toán tổng lũy kế doanh thu theo từng ngày, từng nhân viên, từng mặt hàng, tồn kho theo từng lần nhập xuất chi tiết theo hàng hóa và theo ngày, lũy kế tài khoản theo mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh….
Nhiều lập trình viên thực hiện tính running total đơn giản bằng cách lặp qua từng dòng và dùng câu lệnh update để tính giá trị, nhưng với số dòng rất lớn thì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thực thi.

Ở đây chúng ta sẽ dùng một câu lệnh update duy nhất để tính runining total cho toàn bảng.
Trước hết, hãy tạo và insert một số dòng vào bảng để test:

Đọc thêm »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s