Business Intelligence (BI – Kinh doanh thông minh) là gì?

Business Intelligence là một cơ sở hạ tầng công nghệ nhằm đạt được tối đa THÔNG TIN từ hệ thống DỮ LIỆU có sẵn nhằm thúc đẩy và cải thiện  quy trình sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp. Thành phần cơ bản của một cơ sở hạ tầng BI thường bao gồm hệ thống các ứng dụng để thu thập, làm sạch, tích hợp, phân tích và chia sẻ dữ liệu. BI tạo ra các thông tin đáng tin cậy và đã được phân tích nhằm giúp nhà quản trị đưa ra được những quyết định chiến lược có chất lượng và hiệu quả cao nhất có thể được.

Các hệ thống BI thông dụng nhất có thể kể đến:

 • EIS – Executive Information Systems ( hệ thống thông tin điều hành)
 • DSS – Decision Support Systems (Hệ thống hỗ trợ ra quyết định)
 • MIS – Management Information Systems (Hệ thống thông tin quản lý)
 • GIS – Geographic Information Systems(Hệ thống thông tin địa lý )
 • OLAP – Online Analytical Processing and multidimensional analysis (Xử lý dữ liệu trực tuyến và phân tích đa chiều)
 • CRM – Customer Relationship Management (Quản lý quan hệ khách hàng).
 • Một hệ thống BI thường dựa trên công nghệ Data Warehouse. Một Data Warehouse thu thập thông tin từ một tập hợp rộng lớn nhiều hệ thống thông tin khác nhau trong doanh nghiệp, BI dựa vào đó để hoàn thiện chức năng của mình. Dữ liệu được tải xuống Data Warehouse thường là dữ liệu có chất lượng đã được làm sạch và tích hợp để sản xuất ra những thông tin đáng tin cậy và phản ánh một phiên bản của sự thật về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp.

  Nguồn: http://datawarehouse4u.info

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s